Hallinto - Yhdistyksen säännöt vuodelta 1981


Sääntöjen muutosehdostus 2006
Etusivulle
Edelliselle sivulle

Varsinais-Suomen Siemenviljelijäin yhdistyksen säännöt

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Siemenviljelijäin yhdistys ry. Pääasiallisena toimialueena on Varsinais-Suomen maatalouskeskuksen alue. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §
Tarkoitus

Yhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on toimia lähinnä Varsinais-Suomen maatalouskeskuksen alueen kylvösiementä tuottavien viljelijöiden yhdyselimenä siemenviljelytekniikan kehittämiseksi ja hyvänlaatuisen kylvösiemenen viljelyn, arvostuksen ja käytön yleisten edellytysten parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a)on jäsenenä siemenalan valtakunnallisessa keskusjärjestössä Kylvösiemenliitto ry. - Utsädesförbundet rf:ssä;
b)toimii yhteistyössä kylvösiemenalaa lähellä olevien maataloudellisten järjestöjen kanssa;
c)järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia;
d)järjestää siemenviljelyä koskevia kokeita sekä siemensatojen määrän ja laadun tarkkailua;
e)harjoittaa valistustoimintaa kylvösiemenen sopimusviljelytoiminnan kehittämiseksi;
f)toimii muillakin samantapaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

3 §
Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi hyväksyä toimialueensa siemenviljelijän tai muun yhdistyken tarkoitusta harrastavan henkilön.
Johtokunta voi hyväksyä yhdistykseen myös kannattajajäseniä, joilla on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

4 §
Eroaminen

Yhdistyksestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla tästä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai jättänyt jäsenmaksunsa määräaikana maksamatta.

5 §
Jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle sen vuosikokouksessa kunakin vuonna vahvistaman jäsenmaksu.
Kannattajajäsenien jäsenmaksuista päättää johtokunta.

6 §
Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu kahdeksan (8) vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, sekä vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema sihteeri. Vuosikokouksen sihteerin lisäksi valitsemasta kahdeksasta jäsenestä on vuosittain erovuorossa ensimmäisenä ja toisena vuonna kolme ja kolmantena vuonna kaksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen puheenjohtajan ääni.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.
Johtokunnan kokouksen pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.
Johtokunnasta lähtevät asiakirjat ja kirjeet allekirjoittaa sen puolesta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:
1)kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;
2)pitää jäsenluetteloa ja kantaa yhdistykselle tulevat maksut;
3)määrätä kannattajajäsenten jäsenmaksut;
4)toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset;
5)hoitaa yhdistyksen rahavarat ja muu omaisuus sekä vastata niiden hoidosta;
6)vastata yhdistyksen tileistä, jotka on päätettävä kalenterivuosittain ja annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille tarkastettaviksi, sekä esittää ne tilintarkastajien niistä antaman lausunnon ja edellisen vuoden toiminnasta laaditun kertomuksen kanssa yhdistyksen vuosikokoukselle;
7)valita tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat sekä ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt sekä määrät näiden palkkiot ja tehtävät sekä valvoa näiden toimintaa; sekä
8)huolehtia toimeenpanevana elimenä yhdistyksen toiminnan käytännöllisestä järjestämisestä.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Vuosikokous

Yhdistyksen päätäntäoikeutta sen asioissa käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet.
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan kutsusta tarpeen mukaan tai, jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §
Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on annettava jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai vähintään kahdessa yhdistyksen toiminta-alueella leviävässä lehdessä tai Kylvösiemenliiton jäsenjulkaisussa.
Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samassa ajassa ja samalla tavalla.
Mikäli yhdistyksen kokouksessa käsitellään näiden sääntöjen muuttamista, yhdsityksen purkamista tai kiinteistön hankkimista, kiinnittämistä tahi luovuttamista koskevia kysymyksiä, on siitä kokouskutsussa mainittava.

11 §
Jäsenten aloitteet

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada kysymyksiä yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on niitä koskevat aloitteet kirjallisesti lähetettävä yhdistyksen johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Johtokunta voi harkintansa perusteella ottaa käsiteltäväksi myös myöhemmin saapuneita aloitteita.

12 §
Kokousten työjärjestys

Yhdistyksen kokoukset avaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka näiden estyneenä ollessa joku muu johtokunnan jäsen.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13 §
Käsiteltävät asiat

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)valitaan kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri;
2)todetaan kokouksen laillisuus;
3)valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4)esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena;
5)esitetään yhdistyksen tilit kuluneelta kalenterivuodelta ja tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
6)määrätään varsinaisilta jäseniltä kulumassa olevana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus;
7)päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
8)hyväksytään johtokunnan esittämä toimintaohjelma ja talousarvioehdotus alkaneelle vuodelle;
9)valitaan yhdistyksen sihteeri ja muuta jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle;
10)valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;
11)valitaan edustajat Kylvösiemenliiton valtuuskuntaan ja liiton kokoukseen;
12)käsitellään muuta asiat, jotka johtokunta tai jäsenet ovat sääntöjen 11 §:ssä mainitulla tavalla esittäneet;

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

14 §
Lahjoitukset

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

15 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos sitä kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös ei kuitenkaan ole pätevä, ennen kuin se on samalla äänten enemmistöllä vahvistettu toisessa kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin.

16 §
Jäljelle jääneet varat

Yhdistyksen purkamisesta päätettäessä on samalla ratkaistava, miten yhdistyksen jäljelle jääneet varat on käytettävä kylvösiemenasian hyväksi.


Edelliselle sivulle
Etusivulle