Hallinto - Yhdistyksen uudet säänöt


Etusivulle
Edelliselle sivulle

Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistyksen säännöt

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry. Pääasiallisena toimialueena on ProAgria Farman toimialue Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Kylvösiemenyhdistykseksi.

2 §
Tarkoitus

Kylvösiemenyhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on toimia lähinnä ProAgria Farman toimialueen kylvösiementä tuottavien viljelijöiden yhdyselimenä siemenviljelytekniikan kehittämisessä sekä hyvänlaatuisen kylvösiemenen viljelyn, arvostuksen ja käytön yleisten edellytysten parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kylvösiemenyhdistys:

a) toimii yhteistyössä kylvösiemenalaa lähellä olevien maataloudellisten järjestöjen kanssa;

b) järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia;

c) järjestää siemenviljelyä koskevia kokeita sekä siemensatojen määrän ja laadun tarkkailua;

d) toimii kylvösiemenen sopimusviljelytoiminnan kehittämiseksi;

e) toimii muillakin samantapaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

3 §
Jäsenet

Kylvösiemenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä toimialueensa siemenviljelijän tai muun yhdistyksen tarkoitusta tukevan henkilön.
Hallitus voi hyväksyä yhdistykseen myös kannattajajäseniä, joilla on sääntömääräisissä kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

4 §
Eroaminen

Kylvösiemenyhdistyksestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla tästä kirjallisesti Kylvösiemenyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai Kylvösiemenyhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.
Kylvösiemenyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai jättänyt jäsenmaksunsa määräaikana maksamatta.

5 §
Jäsenmaksu

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan Kylvösiemenyhdistykselle sen vuosikokouksen vuosittain vahvistaman jäsenmaksu.
Kannattajajäsenien jäsenmaksuista päättää hallitus.

6 §
Hallitus

Kylvösiemenyhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, sekä vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema sihteeri. Vuosikokouksen sihteerin lisäksi valitsemasta neljästä - kahdeksasta jäsenestä on vuosittain erovuorossa ensimmäisenä ja toisena vuonna yksi - kolme ja kolmantena vuonna kaksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksen pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.
Hallituksesta lähtevät asiakirjat ja kirjeet allekirjoittaa sen puolesta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;

2) pitää jäsenluetteloa ja kantaa yhdistykselle tulevat maksut;

3) määrätä kannattajajäsenten jäsenmaksut;

4) toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset;

5) hoitaa ja vastata yhdistyksen rahavaroista ja muusta omaisuudesta

6) vastata yhdistyksen tileistä, jotka on päätettävä kalenterivuosittain ja annettava viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille tarkastettaviksi, sekä esittää ne tilintarkastajien niistä antaman lausunnon ja edellisen vuoden toiminnasta laaditun kertomuksen kanssa yhdistyksen vuosikokoukselle;

7) valita tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat sekä ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt sekä määrät näiden palkkiot ja tehtävät sekä valvoa näiden toimintaa; sekä

8) huolehtia toimeenpanevana elimenä yhdistyksen toiminnan käytännöllisestä järjestämisestä.

8 §

Kylvösiemenyhdistyksen nimen kirjoittaminen

Kylvösiemenyhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Vuosikokous

Kylvösiemenyhdistyksen päätäntäoikeutta sen asioissa käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat varsinaiset jäsenet.
Kylvösiemenyhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarpeen mukaan tai, jos vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §
Kokouskutsu

Kutsu Kylvösiemenyhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on annettava jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti tai vähintään kahdessa yhdistyksen toiminta-alueella leviävässä sanomalehdessä tai Kylvösiemenlehdessä. Kokouskutsu voidaan julkaista myös yhdistyksen kotisivuilla Internetissä.
Kutsu Kylvösiemenyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen tulee esittää samoin kuin varsinaiseen kokoukseenkin.
Mikäli Kylvösiemenyhdistyksen kokouksessa käsitellään näiden sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai kiinteistön hankkimista, kiinnittämistä tahi luovuttamista koskevia kysymyksiä, on siitä kokouskutsussa mainittava.

11 §
Jäsenten aloitteet

Kylvösiemenyhdistyksen jäsen haluaa saada kysymyksiä yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on niitä koskevat aloitteet kirjallisesti lähetettävä Kylvösiemenyhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta. Hallitus voi harkintansa perusteella ottaa käsiteltäväksi myös myöhemmin saapuneita aloitteita

12 §
Kokousten työjärjestys

Kylvösiemenyhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka näiden estyneenä ollessa joku muu hallituksen jäsen.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13 §
Käsiteltävät asiat

Kylvösiemenyhdistyksenvarsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4) esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä vuodelta

5) esitetään yhdistyksen tilit päättyneeltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle muille tilivelvollisille;

6) määrätään varsinaisilta jäseniltä kulumassa olevana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus;

7) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

8) hyväksytään hallituksen esittämä toimintaohjelma ja talousarvioehdotus alkaneelle vuodelle;

9) päätetään hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja valitaan yhdistyksen sihteeri ja muuta jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle;

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;

11) valitaan tarvittavat edustajat

12) käsitellään muuta asiat, jotka hallitus tai jäsenet ovat sääntöjen 11 §:ssä mainitulla tavalla esittäneet;

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

14 §
Lahjoitukset

Kylvösiemenyhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

15 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

Kylvösiemenyhdistys purkautuu, jos sen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on ainakin yksi kuukausi, on kummassakin annettu purkautumisen puolesta vähintään 3/4 annetuista äänistä.

16 §
Jäljelle jääneet varat

Kylvösiemenyhdistyksen varat on yhdistyksen purkautuessa käytettävä kylvösiementuotannon edistämiseen sen toiminta-alueella purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.


Edelliselle sivulle
Etusivulle